• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Bilans ¿ycia zawodowego i prywatnego oraz obroty zamierzone przez pracowników

Neha , Singh & Mamta , Brahmbhatt

Bilans ¿ycia zawodowego i prywatnego oraz obroty zamierzone przez pracowników
Bilans ¿ycia zawodowego i prywatnego oraz obroty zamierzone przez pracowników

Bilans ¿ycia zawodowego i prywatnego oraz obroty zamierzone przez pracowników

Neha , Singh & Mamta , Brahmbhatt

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 14 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€37.90
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Ksi¿¿ka ta zawiera szczegó¿owy opis i wyjänienie dwóch g¿ównych poj¿¿: równowagi mi¿dzy ¿yciem zawodowym a prywatnym oraz zamiaru obrotu. Przedstawiono w niej równie¿ obszern¿ literatur¿ zwi¿zan¿ z tymi poj¿ciami. Ponad 200 wcze¿niejszych badä w podobnych obszarach zostäo przywo¿anych jako podstawa literatury w tej ksi¿¿ce. Stanowi to podstaw¿, na której prowadzone s¿ cäe badania. Tre¿¿ tej ksi¿¿ki zostäa opracowana w taki sposób, aby wspierä przysz¿e prace badawcze w podobnych obszarach i organizacjach. Szczegó¿owy opis literatury dotycz¿cej ró¿nych czynników demograficznych, organizacyjnych i spo¿ecznych odpowiedzialnych za równowag¿ mi¿dzy ¿yciem zawodowym a prywatnym oraz za zamiar rotacji pracownika zostä udokumentowany w niniejszej ksi¿¿ce, która stanowi podstaw¿ dla tych badä. Podkre¿lono równie¿ znaczenie tych poj¿¿ w organizacji, a zw¿aszcza w sektorze us¿ug. Ksi¿¿ka ta jest przydatna dla studentów zarz¿dzania, doktorantów, naukowców i organizacji, poniewä dostarcza cennych informacji na temat równowagi mi¿dzy ¿yciem zawodowym a prywatnym oraz zamiarów dotycz¿cych rotacji pracowników, szczególnie w Indiach.

Dr. Neha Singh PhD, NET-JRF, MBA (HRM), B.Sc.Dr. Mamta Brahmbhatt PhD, UGC_NET (Gestión), GSLET (Comercio), Certificación SPSSMBA (Finanzas), M.Com (Finanzas Empresariales) BBA, DCA, PGDRM

Specifications

 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Sep 2020
 • Pages
  104
 • Theme
  Business innovation
 • Dimensions
  220 x 150 x 6 mm
 • Weight
  173 gram
 • EAN
  9786202751889
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

related products

Lean Innovation Guide

Lean Innovation Guide

David Griesbach
€29.99
De groeiparadox

De groeiparadox

Matty Paquay
€34.99
Build

Build

Tony Fadell
€24.99
Maakkracht

Maakkracht

Tabo Goudswaard
€24.99
Proeftijd

Proeftijd

Onias Landveld
€20.00
No rules rules

No rules rules

Reed Hastings
€15.00