• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

De rykdom fan it ferline

Reinder Politiek

All bindings and editions

De rykdom fan it ferline

Reinder Politiek

Paperback | Fries
 • Ordered on working days before 23h, dispatched the same day.
 • Not in stock in our shop
€32.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Yn De rykdom fan it ferline fertelt Reinder Politiek oer it boerelibben yn syn bertedoarp Kimswert yn de tiid dat hy jong wie. Hoe't hy, lykas syn heit, boer wurden is, krekt as syn pake en oerpake. Der feroaren yn dy tiid net in protte dingen. Alles stie fêst en gie sa as it al jierren lang gien wie. Alles moast mei de hân dien wurde, en mei help fan hynders. It wie soms dreech om de fruchten út de grûn en op 'e tiid ûnderdak te krijen, sadat der yn 'e winter genôch te iten wie foar minsk en bist, en men der ek noch in sintsje fan oerhâlde koe foar de âlde dei. It ferskil mei hoe't it der hjoed-de-dei om en ta giet, is enoarm. Masines hawwe it wurk fan minsken en hynders oernommen, earmoede bestiet hast net mear, en benammen de ferhâlding tusken boer en wurknimmer is gâns oars wurden. In boer wie doe noch hearsker op eigen hiem en in arbeider wie yn syn eagen gauris neat wurdich. Feroaringen ten goede, soe men sizze, mar der is ek in bulte ferdwûn, wêr't de minsken no neat mear fan witte. Yn De rykdom fan it ferline komt in skala fan ûnderwerpen oan 'e oarder dy't it âlde boerelibben wer stal jouwe foar de minsken fan no. Yn geef Frysk en soms mei wurden dy't komselden mear brûkt wurde, sketst Politiek it rike boerelibben fan syn jeugd. Reinder Politiek hat mei nocht fyftich jier boer west. Neist it boerewurk hat er altyd ynteresse hân foar skiednis, benammen de skiednis fan syn doarp Kimswert. Al mear as 25 jier skriuwt hy ferhalen yn 'e doarpskrante, meast oer it ferline. Hy hat ferskillende boekjes útjûn oer it doarpslibben, û.o. in boekje mei âlde doarpsfoto's en in boek oer de Laurentiustsjerke fan Kimswert. Hy hat ferskate ekskursies laat rûnom en troch dizze fraaie âlde tsjerke. Politiek is in rasferteller en dat komt prachtich ta utering yn dit boek.

Specifications

 • Publisher
  Elikser B.V. Uitgeverij
 • Edition
  1
 • Pub date
  Nov 2019
 • Pages
  257
 • Theme
  Agricultural science
 • Dimensions
  252 x 167 x 25 mm
 • Weight
  508 gram
 • EAN
  9789463651769
 • Paperback
  Paperback
 • Language
  Fries

related products

Landschapsecologie

Landschapsecologie

Derk Jan Stobbelaar
€59.95
Zaaiagenda

Zaaiagenda

Hans van Eekelen
€27.95
De biologische klok

De biologische klok

Helen Pilcher
€24.95
Ode aan de boer

Ode aan de boer

Margreet Welink
€27.95
De rykdom fan it ferline

De rykdom fan it ferline

Reinder Politiek
€32.50