• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Lojalno¿¿ wobec wariantów produktu

Jaywant , Singh

Lojalno¿¿ wobec wariantów produktu
Lojalno¿¿ wobec wariantów produktu

Lojalno¿¿ wobec wariantów produktu

Jaywant , Singh

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 17 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€79.00
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Produkty w kategoriach dóbr szybko zbywalnych wyst¿puj¿ jako ró¿ne warianty, takie jak rozmiary opakowä, rodzaje opakowä, smaki, formy, receptury itp. Warianty te s¿ funkcjonalnie bardzo zró¿nicowane mi¿dzy sob¿, cz¿sto kädy z nich opiera si¿ na konkretnym atrybucie. W niniejszym badaniu empirycznie sprawdzono, czy te ró¿nice funkcjonalne wp¿ywaj¿ na lojalno¿¿ klientów w odniesieniu do wariantów produktów. Szereg miar wydajno¿ci rynku zostäy wykorzystane do oceny wp¿ywu wielko¿ci udziäów w rynku na poziom lojalno¿ci. Ta ksi¿¿ka jest u¿ytecznym narz¿dziem do zrozumienia solidnej metody badania wzorców lojalno¿ci na rynkach konsumenckich. Ustalenia tutaj zawarte maj¿ znaczenie koncepcyjne i praktyczne, daj¿c wgl¿d w dotychczas w du¿ej mierze nieznany aspekt zachowä konsumenckich. Wiedza ta powinna pomóc mened¿erom biznesowym w lepszym zrozumieniu zagadnie¿ zwi¿zanych z zarz¿dzaniem marketingowym, takich jak zarz¿dzanie produktem, lini¿ i mark¿, ocena taktyki konkurencji, wyznaczanie celów dla nowych marek oraz wp¿yw promocji i innych czynników marketingu mix na wzrost marek. Ksi¿¿ka powinna by¿ równie¿ pomocna badaczom konsumentów, poniewä ujawnia kilka przysz¿ych kierunków badä.

Dr. Jaywant Singh is universitair hoofddocent marketing aan de Kingston University, Londen. Hij behaalde zijn doctoraat in Marketing in 2004. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op consumentengedrag en hij heeft gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals Journal of Business Ethics, International Journal of Market Research en European Journal of Marketing.

Specifications

 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  May 2023
 • Pages
  264
 • Theme
  Sales and marketing
 • Dimensions
  220 x 150 x 16 mm
 • Weight
  411 gram
 • EAN
  9786203346626
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

related products

Telefonische acquisitie, hoe mooi is dat!

Telefonische acquisitie, hoe mooi is dat!

Jeroen J.S. Van Ginkel
€18.95
Design Play Change

Design Play Change

Agnes Willenborg
€31.99
Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing

Bronis Verhage
€82.95
Sterk digitaal merk

Sterk digitaal merk

Ingmar de Lange
€36.99
IJs verkopen aan Eskimo's

IJs verkopen aan Eskimo's

Pacelle van Goethem
€23.99