• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Sách tô màu cho tr¿ 7+ tu¿i (Rô b¿t)

Ái , Nguyen

Sách tô màu cho tr¿ 7+ tu¿i (Rô b¿t)
Sách tô màu cho tr¿ 7+ tu¿i (Rô b¿t)

Sách tô màu cho tr¿ 7+ tu¿i (Rô b¿t)

Ái , Nguyen

Paperback / Sewn | Vietnamese
 • Available. Delivery time is 14 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€13.10
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Thông tin chi ti¿tCün sách này có 40 trang tô màu cho tr¿ em. Sách s¿ giúp con b¿n phát tri¿n k¿ n¿ng v¿n ¿¿ng tinh, k¿ n¿ng v¿n ¿¿ng thô và duy trì kh¿ n¿ng t¿p trung.Giá c¿a cün sách này bao g¿m quy¿n t¿i xüng 6 cün sách khác trong b¿ sách ¿ ¿¿nh d¿ng PDF mi¿n phí. Chi ti¿t v¿ a) cách t¿i v¿ các b¿n PDF và b) n¿i có th¿ tìm th¿y m¿t kh¿u ¿¿u n¿m trong cün sách.¿¿c ¿i¿m sách ¿óng bìa m¿m Các trang màu có th¿ ¿¿¿c in b¿ng các b¿n PDF ¿ã cung c¿p. ¿i¿u này có ngh¿a là con b¿n có th¿ tô l¿i m¿t trang màu n¿u mün. Ph¿ huynh và giáo viên c¿ng có th¿ in phi¿u ghi trên gi¿y dày h¿n n¿u c¿n. 40 trang tô màu ¿en tr¿ng 8,5 x 11,0 inch (21,6 x 28 cm) Bìa 200gms Là m¿t món quà tuy¿t v¿iHãy nh¿p vào nút "Thêm vào gi¿ hàng" và cho con b¿n h¿c nh¿ng ¿i¿u c¿ b¿n v¿ chuy¿n ¿¿ng c¿a bút chì và bút m¿c theo m¿t cách thú v¿ và h¿p d¿n v¿i các cün sách tô màu c¿a chúng tôi, ngay hôm nay!

Specifications

 • Publisher
  Sách tô màu cho tr¿ 7+ tu¿i
 • Pub date
  Mar 2020
 • Pages
  46
 • Theme
  Indoor games
 • Dimensions
  280 x 216 x 3 mm
 • Weight
  145 gram
 • EAN
  9781800145658
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Vietnamese