0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
¿wiat odkrywa¿ ¿wiat cierpi¿cy
¿wiat odkrywa¿ ¿wiat cierpi¿cy

¿wiat odkrywa¿ ¿wiat cierpi¿cy

Michael R D , James

Paperback / Sewn | Polish
 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€63.60
Description

Z¿oty wiek staro¿ytnej Grecji, renesans i o¿wiecenie to trzy wieki historyczne o znacz¿cych intencjach filozoficznych i edukacyjnych. W tej pracy obraz nici Ariadny w labiryncie, w którym zamieszkuje lewiatäski Minotaur, jest wykorzystywany do zilustrowania ukrytego kulturowego fenomenu ci¿g¿o¿ci idei, które podtrzymuj¿ nasz¿ podró¿ kulturow¿ na przestrzeni wieków. Idee Arystotelesa i Kanta s¿ kluczowymi arenami osi¿gni¿¿ w naszej historii kultury. Tom I tej pracy, koncentruj¿cy si¿ na zaniku wp¿ywu Arystotelesa na drog¿ idei, ä po Filozofi¿ Rousseau. Tom II skupia si¿ na woskowaniu idei arystotelesowskich w Filozofii Kanta i pó¿niejszym zanikaniu Filozofii Kantäskiej w r¿kach "wspó¿czesnych my¿licieli" pod wp¿ywem Hegla, Nauki i Ekonomii. Era nowoczesna" jest w naszych oczach b¿¿dn¿ nazw¿, poniewä kolejny kandydat do tytu¿u "Wiek" musi zawierä wydarzenia o wi¿kszym znaczeniu ni¿ l¿dowanie na Ksi¿¿ycu i tworzenie bomb atomowych. Nast¿pna epoka, o któr¿ b¿dziemy si¿ spierä w tomie III, b¿dzie wiekiem filozoficznego kosmopolityzmu spowodowanego wielorakimi si¿ami globalizacji, których do¿wiadczamy dzisiaj.

Autor Michael R D James urodzi¿ si¿ w RPA, ksztäci¿ si¿ w Anglii (Wyksztäcenie i Filozofia na angielskich uniwersytetach) i sp¿dzi¿ 40 lat w Szwecji, gdzie napisä doktorat z filozofii kantowskiej na Uniwersytecie w Uppsali. Jest autorem pracy fikcyjnej zatytu¿owanej "The World Explored, the World Suffered: The Exeter Lectures."

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Feb 2021
 • Pages
  400
 • Theme
  Psychological theory, systems, schools and viewpoints
 • Dimensions
  220 x 150 x 24 mm
 • Weight
  614 gram
 • EAN
  9786200994554
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Patronen doorbreken

Patronen doorbreken

Hannie van Genderen
€20.00
De 366 wetten

De 366 wetten

Robert Greene
€24.99
Namaste

Namaste

Francesc Miralles
€16.99
Keuzekracht

Keuzekracht

Eline Princée
€19.99
Grillig

Grillig

Jaap van Ginneken
€29.99