0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
Zaburzenia neurorozwojowe
Zaburzenia neurorozwojowe

 • Available. Delivery time is 7 working day (s).
 • Not in stock in our shop
€48.60
Description

Zaburzenia neurorozwojowe to grupa schorze¿ charakteryzuj¿cych si¿ upo¿ledzeniem umiej¿tno¿ci spo¿ecznych lub inteligencji z pocz¿tkiem okresu rozwojowego. Wed¿ug Podr¿cznika Diagnostyki i Statystyki Zaburze¿ Psychicznych, pi¿te wydanie (DSM-V), obejmuj¿ one intelektualne zaburzenia rozwojowe, zaburzenia komunikacyjne, zaburzenia spektrum zaburze¿ autystycznych (ASD), zaburzenia nadpobudliwo¿ci psychoruchowej (ADHD), specyficzne zaburzenia uczenia si¿ i zaburzenia ruchowe.Wspieranie dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego (NDD) jest uznawane za coraz wäniejszy priorytet INGO, organizacji pozarz¿dowych i GMC w Jammu i Kaszmirze. Naszym celem by¿o opisanie naszego podej¿cia do identyfikacji dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego poprzez ten projekt badawczy, a nast¿pnie skierowanie ich do Kliniki Autyzmu IMHANS GMC w celu dalszej oceny i formalnej diagnozy. Zespó¿ badawczy, w sk¿ad którego wchodz¿ autorzy, ¿ci¿le wspó¿pracowä z wolontariuszami Kliniki Autyzmu, pedagogami specjalnymi, logopedami, terapeutami zaj¿ciowymi i psychologami w celu poprawy jako¿ci ocen psychologicznych, diagnostyki i us¿ug interwencyjnych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodziców.

Dit onderzoeksboek is geschreven door de heer Showkat AG (Principal Investigator & Executive Director, ASK-NGO Gbl); Dr. Shawkat Ahmad Shah (HOD & Professor, Afdeling Psychologie, Universiteit van Kasjmir), Dr. Arshad Hussain (Professor, Afdeling Psychiatrie, GMC Sgr.), Ms. Aufshana Majeed & Ms. Shaziya Mehraj (Research Associates van ASK-NGO Gbl.

Specifications
 • Publisher
  Wydawnictwo Nasza Wiedza
 • Pub date
  Jul 2020
 • Pages
  196
 • Theme
  Analytical and Jungian psychology
 • Dimensions
  220 x 150 x 12 mm
 • Weight
  310 gram
 • EAN
  9786200905406
 • Paperback / Sewn
  Paperback / Sewn
 • Language
  Polish

Customer reviews

Want to write a review?

Log in to your account or create your own account.

login

related products

Van ziel tot ziel

Van ziel tot ziel

Thomas Moore
€25.00
Het Rode Boek

Het Rode Boek

Carl Gustav Jung
€38.50
Het projectie mechanisme in de praktijk

Het projectie mechanisme in de praktijk

K.M Hamaker-Zondag
€27.50
Blij zijn met jezelf

Blij zijn met jezelf

K.M. Hamaker-Zondag
€28.50