0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

13 results found

Display

Zastosowanie ergonomii w projektowaniu kuchni - perspektywa indyjska

Rymala , Mathen
9786202998369 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Kuchnia jest centralnym punktem ¿ycia rodzinnego kobiety i jest obszarem, w którym wykonywane jest najbardziej potrzebne zadanie domowe zwi¿zane z ¿ywieniem rodziny. Tradycyjna kuchnia przesz¿a wiele More

€52.40

Model pojednania szko¿a/firma

Ibrahima , Gueye
9786200967558 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

W szkoleniu naszego BTS (Brevet de Technicien Supérieur) przeznaczonym dla przemys¿u, wäne jest posiadanie referencji umiej¿tno¿ci, która odnosi si¿ do profili kwalifikacji zawodowych okre¿laj¿cych um More

€56.20

Zabezpieczalno¿¿ formy gipsowej dla rdzennej produkcji bi¿uterii

Zipporah , Dung & Sani , Musa
9786202654982 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Kädego dnia w nowoczesnym spo¿ecze¿stwie ludzie wchodz¿ w interakcj¿ z wieloma przedmiotami, które s¿ tworzone poprzez odlewanie, co jest wän¿ technik¿ stosowan¿ przez projektantów, artystów i znajduj More

€26.90

Model Zarz¿dzania Kreatywno¿ci¿ I Innowacj¿

Néstor , León
9786203260113 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

W wyniku tych badä autorka przedstawia propozycj¿ modelu zarz¿dzania kreatywno¿ci¿ i innowacyjno¿ci¿ w firmach zajmuj¿cych si¿ wzornictwem przemys¿owym mebli biurowych w Wenezueli. Opracowany na podst More

€61.90

Przyczynianie si¿ do ograniczania ryzyka wypadków

Tahindraza , Romarick
9786203682656 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Celem naszych badä jest przyczynienie si¿ do ograniczenia ryzyka wypadku podczas nauki gimnastyki na pod¿o¿u w ¿rodowisku szkolnym. Nasze badanie zostäo przeprowadzone na grupie trzydziestu dwóch uczn More

€54.90

SZCZEPIONKA PRZECIWKO PRÓCHNICY Z¿BÓW - CZY TO JU¿ KONIEC?

Neha , Agrawal
9786203508260 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Zainteresowanie szczepionk¿ w zapobieganiu próchnicy si¿ga czasów, gdy uwäano, ¿e bakterie lactobacillus odgrywaj¿ pierwszorz¿dn¿ rol¿ w inicjacji próchnicy z¿bów. W 1944 roku Williamowi udäo si¿ cz¿¿ More

€49.90

Wp¿yw zrozumia¿o¿ci mowy na wydajno¿¿ zada¿ na komputerze

Kivanc , Kitapci
9786203335569 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Celem pracy jest poznanie wp¿ywu mowy i zrozumiäo¿ci mowy na wykonywanie zadä komputerowych w biurach na planie otwartym. Badania przeprowadzono w rzeczywistym ¿rodowisku biurowym na planie otwartym, More

€49.00

Rze¿ba: od akademizmu do kompozycji

Mauricio , Rojas Hess
9786203726398 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

W dynamice zmian, jakie przesz¿a rze¿ba, od uwarunkowä akademickich do form o wi¿kszej autonomii kompozycyjnej, pojawi¿y si¿ w rze¿bie liczne warianty. To, co u zarania tradycji rze¿biarskiej mog¿o by More

€39.90

Planowanie strategiczne dla rozwoju spo¿ecznego

Elizabeth , Rámirez
9786203137644 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Wzornictwo przemys¿owe by¿o czynnikiem zmian zwi¿zanych z post¿pem i innowacjami. W ostatnich dziesi¿cioleciach paradygmat ten zostä rozmyty, poniewä od swojej pierwotnej koncepcji jest to dyscyplina More

€54.90

Dogmaty w ortodoncji

Alisha, Gurinder , Singh & Naveen , Bansal
9786203645132 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dogmaty mog¿ by¿ zdefiniowane jako system zasadniczych lub tenets lub osiad¿y opinii, przekonä lub zasad lub doktryny autoritavely laid down.Orthodontic dogmaty mog¿ by¿ oparte na prawdzie lub fikcji. More

€61.90

Minimalizacja roszczenia Wykonawcy

Muhammad Irfan , Zafar
9786200809513 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Celem tego badania jest okre¿lenie sposobów minimalizacji roszcze¿ o wyd¿u¿enie czasu realizacji projektów kanalizacji deszczowej w ZEA.Badania s¿ podzielone na siedem rozdziäów. Celem pierwszego rozd More

€35.90

Teatroterapia

Patrycja , Bartoszak
9783639891096 | Polish | Paperback / Sewn | 2014
 • Get stock status ...

Teatroterapia to magiczna metoda, która stwarza mo¿liwo¿¿ do¿wiadczania, prze¿ywania i przepracowania ró¿norodnych emocji w bezpiecznej atmosferze teatralnej. W niniejszej ksi¿¿ce mo¿emy odnale¿¿ teor More

€28.90

AquaSoft Stages 12

9783938592595 | Dutch | Other merchandise | 2020
 • Get stock status ...

AquaSoft Stages 12 ist die Produktivsoftware zur Erstellung, Gestaltung und Postproduktion von Präsentationen und Animationen auf der Basis von Fotos, Videos, Sound und Text. Eine umfangreiche Effekt- More

€247.00