0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

12 results found

Display

17.-18. Yüzy¿l Dönemi Osmanl¿ Kaftanlar¿ ve Japon Kimonolar¿ Üzerine

Selda , Kozbekçi
9783659960147 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Osmanl¿ kaftanlar¿ gibi, Japon kültürü ve toplum yap¿s¿, geleneksel giysi kimonolar¿n olüumunda önemli yer tutmaktad¿r. Özel bir giysi olan kimononun, standart kesim ve yap¿m metotlar¿, dikkati kullan More

€79.90

DBYBHY-07 ve ASCE 41-06'ya Göre Performans De¿erlendirme Yöntemleri

Emek , Yeter
9786202052139 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Bu akademik çal¿¿mada, TS500 ve DBYBHY-07 yönetmeliklerinin kurallar¿na uygun olarak tasarlanm¿¿, s¿ras¿ ile 6-8-10 katl¿, üç adet perde-çerçeve tä¿y¿c¿ sisteme sahip binalar¿n DBYBHY-07 ve ASCE 41-06 More

€89.90

Ayd¿nlatma Uygulamalar¿

Emre , Y¿lmaz
9786139938421 | Turkish | Paperback / Sewn | 2018
 • Get stock status ...

Yenilikçi ayd¿nlatma teknolojileri çok h¿zl¿ bir ¿ekilde hayat¿m¿za girmi¿ ve bir çok yerde bilinçsizce kullan¿lm¿¿t¿r. ¿u bir gerçektir ki; ayd¿nlatma do¿ru tasarlanmad¿¿¿nda yarardan çok zarar getir More

€39.90

Tasar¿ma ve Tasarlay¿c¿lara Dair Felsefi Saptamalar

Özkal Bar¿¿ , Öztürk
9783330325371 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

"Tasar¿m¿n sistemi; saf ihtiyaçlarla saf çözümlerin, tasarlay¿c¿n¿n yäama dair biriktirdi¿i say¿s¿z verinin ili¿kilendirilmesi yard¿m¿yla kurulacak bälant¿lar arac¿l¿¿¿yla birle¿tirilmesi temeline otu More

€69.90

Günümüz Türk ¿ç Mekan Tasar¿mc¿lar¿ ve Tasar¿m Anlay¿¿lar¿

Ay¿en , Özkan
9783330064386 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Bu çal¿¿ma ile günümüz iç mekan tasar¿mlar¿na analitik bir bak¿¿ aç¿s¿ getirerek, Türk iç mimarlar¿n tasar¿m süreçleri, tasar¿m anlay¿¿lar¿ ve yaklä¿mlar¿n¿ iç mekan tasar¿m¿ kuram ve yöntemleri ¿¿¿¿¿ More

€41.90

Ki¿isel Sunum Aç¿s¿ndan Dijital Portfolyonun ¿ncelenmesi

Hatice , Öz Pekta¿
9783330055629 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Tan¿t¿ma her bireyin ve kurumun ihtiyac¿ vard¿r. Tasar¿mc¿lar ise meslekleri gere¿i görsel bir üretim yapt¿klar¿ için topluma çal¿¿malar¿n¿ sunmak ihtiyac¿ duyarlar. Bu sunumda farkl¿ hedefler vard¿r; More

€55.90

Uzun ömürlü raylar¿n sertle¿tirme parametrelerinin belirlenmesi

Hüseyin , Koymatc¿k
9783330039391 | Turkish | Paperback / Sewn | 2017
 • Get stock status ...

Dünyada demir yollar¿nda 2000 m den küçük çapa sahip virajlar dar viraj olarak tan¿mlan¿r. Ülkemizde mevcut demir yollar¿n¿n % 34,2 si dar virajl¿ yollardan olu¿maktad¿r. Normalde düz yollarda ray ömr More

€49.90

Haz¿r giyim sanayiinde tasar¿m ve koleksiyon haz¿rlama süreçleri

Özgür , Süresoy
9783330023796 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

Her geçen gün tasar¿m ve koleksiyon süreçleri haz¿r giyim sanayiinde büyük önem kazanmaktad¿r. Tasar¿m ile farkl¿läan ürünler firmalar¿n sat¿¿ h¿zlar¿na, karlar¿na ve marka de¿erlerine büyük faydalar More

€35.90

Giuseppe Verdi¿nin Rigoletto Operas¿n¿n ¿ncelenmesi

Mahmut Çetin , K¿ranbay
9783330005327 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

Bu çal¿¿man¿n amac¿ Verdi¿nin Rigoletto operas¿n¿n genel ve eserin bärolü olan Rigoletto karakterinin müzikal ve ¿an tekni¿i aç¿s¿ndan incelenmesi olacakt¿r. Bu çal¿¿mada eserin konusu, genel müzikal More

€49.90

Superman Çizgi Romanlar¿ndaki Tasar¿m Unsurlar¿n¿n De¿i¿imi

Ekin Can , Seyhan
9783330008878 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

Çizgiroman kendine has ve di¿er anlat¿m biçimlerinden farkl¿ bir yap¿ya sahiptir. Çizgiroman¿ s¿radan bir edebi metinden ay¿ran görsel destekleri vard¿r. Ayr¿ca t¿pk¿ bir resim gibi çerçevesi olan bir More

€41.90

¿mgesel Aritmetik Yöntemiyle Mekan Tasar¿m¿ ve Bir Tasar¿m Örne¿i

Özkal Bar¿¿ , Öztürk
9783659978593 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

Bir taraftan duyargalar¿n¿n aç¿kl¿¿¿na muhtaç olan di¿er taraftan da sistem kurmay¿ ve yöntem olu¿turmay¿ kaç¿n¿lmaz bir hedef olarak gören tasar¿mc¿n¿n bu noktada bävuracä¿ tek belirleyici; tan¿mlar¿ More

€64.90

Üretim Firelerinin Endüstriyel Tasar¿m ¿le Geri Kazan¿m¿

Yasemin , Artut
9783639811346 | Turkish | Paperback / Sewn | 2016
 • Get stock status ...

¿At¿k=Besin¿ Bu kitap McDonough & Braungart¿¿n 2002 y¿l¿nda ortaya ç¿kard¿¿¿ ve at¿¿¿n tan¿m¿n¿ de¿i¿tiren bu kavramdan ilham al¿r. ¿kili ¿At¿k konusunda çözüm tasar¿md¿r ve anahtar tasar¿mc¿dad¿r¿ sö More

€55.90