0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close

2,575 results found

Display

De brandweerman (POD Poolse editie)

Liesbet Slegers
9789044846485 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Strażak.Een brand kan heel gevaarlijk zijn. Gelukkig bestaan er brandweermannen! Ze springen in hun speciale pakken en zijn met hun brandweerwagen een-twee-drie bij de brand. Maar ze helpen mensen ook More

€17.95

Wieczory Lacha Z Lachów, Czyli Opowiadania Przy Kominku Starego Literata Polskiego

Leon , Zienkowicz
9781019117125 | Polish | Hardback / bound | 2022
 • Get stock status ...
€30.50

I Duelli Mortali Del Secolo Xix.

Jacopo , Gelli
9781018486604 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...
€21.50

Tendencje w odniesieniu do zaanga¿owania rodziny w opiek¿ nad dzie¿mi

Fairhope Dumile , Goba
9786203122008 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Istnieje wiele wyzwä, przed którymi stoj¿ dzieci przebywaj¿ce w domach opieki. W¿ród tych wyzwä znajduje si¿ niewielka lub ¿adna interakcja pomi¿dzy dzie¿mi przebywaj¿cymi w placówkach opieku¿czych a More

€79.00

Dzielenie si¿ w¿adz¿ i zarz¿dzanie konfliktami etnopolitycznymi w Kenii

Joshia , Osamba
9786203169959 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Ksi¿¿ka ta analizuje perspektywy i przeszkody zwi¿zane z podziäem w¿adzy w zarz¿dzaniu konfliktami etnopolitycznymi w powojennej Kenii. Pokazuje ona wäne powi¿zania mi¿dzy polityk¿, kontrol¿ zasobów i More

€68.00

Liberum veto: Studyum porównawczo-historyczne

Wadysaw , Konopczynski
9781018512716 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...
€24.00

Liberum veto: Studyum porównawczo-historyczne

Wadysaw , Konopczynski
9781018508290 | Polish | Hardback / bound | 2022
 • Get stock status ...
€35.50

I Duelli Mortali Del Secolo Xix.

Jacopo , Gelli
9781018478180 | Polish | Hardback / bound | 2022
 • Get stock status ...
€32.00

Wp¿yw interwencji zdrowotnej na dzieci latynoskie w ¿rodkowym Ohio

Laura , Romstedt
9786203347357 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

W projekcie wykorzystano pilotäowe narz¿dzie ewaluacyjne do pomiaru sukcesu interwencji Jump Into Food and Fitness (JIFF), programu ¿ywieniowego i ¿wicze¿ fizycznych skierowanego do dzieci. Program zo More

€49.00

Standardy alfabetyzacji w edukacji w zakresie wymiaru sprawiedliwo¿ci dla nieletnich

Anne , Chatfield-Hayes
9786203377200 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

W celu zidentyfikowania opartych na badaniach obiecuj¿cych i najlepszych praktyk w nauczaniu czytania w zak¿adach poprawczych dla nieletnich na Florydzie opracowano i wdro¿ono studium badawcze sk¿adaj More

€79.00

Badanie zaanga¿owania rodziców

Gisela , Siririka
9786203361025 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Niniejsza ksi¿¿ka bada zaangäowanie rodziców w rozwój umiej¿tno¿ci czytania i pisania ich dzieci w wiejskich szko¿ach Namibii. W Namibii nie ma ksi¿¿ek na temat zaangäowania rodziców w rozwój umiej¿tn More

€49.00

Ocena czynników zwi¿zanych z ¿yciem zawodowym i prywatnym

Alexandra , Ossa
9786203390698 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Ból mi¿¿niowo-szkieletowy jest powszechn¿ dolegliwo¿ci¿, która dotyka miliony ludzi na cäym ¿wiecie. Ma on nie tylko negatywny wp¿yw na zdrowie jednostki, ale tak¿e du¿e konsekwencje spo¿eczne i ekono More

€49.00

Zalozenia teoretyczne Podejscia Skoncentrowanego na Rozwiazaniu

Jacek , Lelonkiewicz, Peter , Sundman, John , Wheeler, Svea van der , Hoorn, Schwab , Matthias, Marie-Christine , Cabié, Rytis , Pakrosnis, Ferdinand , Wolf, Kirsten , Dierolf & Michael , Hjerth
9783756815401 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Polnisch translation of the EBTA book on the theory ofSolution-Focused Practice.This book is the result of a collaboration between a number of authors working as a European Brief Therapy Association ( More

€5.99

Przekszta¿canie obrazów z matematyki

Paul , Betts
9786203141115 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Projekt ten bada do¿wiadczenia nauczycieli przedszkolnych z uczeniem si¿, nauczaniem i charakterem matematyki podczas kursu matematyki elementarnej. Skupiam si¿ na interpretowaniu ewoluuj¿cych obrazów More

€79.00

NATO i Kaukaz Po¿udniowy

Tigran , Mkrtchyan
9786203346725 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

NATO a Kaukaz Po¿udniowy Ksi¿¿ka ocenia przesz¿¿ i obecn¿ polityk¿ relacji Kaukaz Po¿udniowy-NATO oraz NATO-Kaukaz Po¿udniowy (obejmuj¿c¿ okres od lat 90. do 2004 r.). W pracy podj¿to prób¿ wyjänienia More

€59.00

Nieformalne sieci spo¿eczno¿ciowe matek k¿pi¿cych si¿

Annelies , Hagemeister
9786203216998 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Podczas gdy w ostatnich trzech dekadach opublikowano obszern¿ literatur¿ badawcz¿ i praktyczn¿ na temat przemocy domowej, niewiele zbadano nieformalnych sieci spo¿ecznych maltretowanych kobiet z dzie¿ More

€68.00

Nauczanie mieszane i autonomia w nauce j¿zyka angielskiego jako j¿zyka obcego

Navaporn , Sanprasert
9786203275216 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Niniejsze badanie bada, w jakim stopniu mo¿na wspierä autonomi¿ ucz¿cych si¿ w sytuacji mieszanego uczenia si¿, obejmuj¿cej integracj¿ systemu zarz¿dzania kursem z tradycyjnymi zaj¿ciami z j¿zyka angi More

€49.00

STUDENCI ROZPOCZYNAJ¿CY KURSY PISANIA

Jill , Peck
9786203087321 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Celem tego badania jako¿ciowego jest odkrycie, czy ucz¿cy si¿ j¿zyka angielskiego (ELLs), studenci English as a Second Language (ESL) oraz studenci First Generation College Students (FGCSs) uczestnicz More

€59.00

Po¿¿czenie nauczania rówie¿niczego w ca¿ej klasie z procedurami sta¿ego opó¿nienia czasowego

Trudie , Hughes
9786203342161 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

W tym badaniu sprawdzono, jak efektywne jest po¿¿czenie korepetycji rówie¿niczych w cäej klasie z metod¿ stäego opó¿nienia czasowego (CTD) w odniesieniu do wyników w nauce 3 uczniów z trudno¿ciami w n More

€59.00

Czynno¿¿ oceniaj¿ca nauczyciela

Valentina , Polikarpova
9786203011456 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Praca dotyczy jednego z wänych aspektów dziäalno¿ci zawodowej nauczyciela - oceny nauczyciela. Trafno¿¿ przedstawionych badä wynika z potrzeby spo¿ecze¿stwa i pästwa na nauczyciela, który potrafi rozw More

€48.60