0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

25 results found

Display

Stosunki mi¿dzyetniczne

Svetlana , Guriewa
9786203135862 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Praca stanowi prób¿ kompleksowego i systematycznego zrozumienia psychologii relacji mi¿dzyetnicznych jako zjawiska spo¿ecznego, które ma g¿¿bokie korzenie historyczne, kulturowe, polityczne i religijn More

€79.00

ARCHITEKTURA TYTU¿U - Paradygmaty psychologii poznawczej

Ceau¿u , Felicia
9786202930789 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Modeluj¿c rzeczywisto¿¿, opieramy si¿ na wiedzy, któr¿ posiadamy, bez wzgl¿du na to, czy jest ona prawdziwa czy wyimaginowana, naiwna czy wyszukana; nasze modele psychologiczne sk¿adaj¿ si¿ g¿ównie z More

€37.90

MATCZYNA POSTAWA

Adrián , Ortiz
9786202968041 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Ta macierzy¿ska postawa piel¿gnuje dziecko zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, a w pewnym momencie, gdy dziecko wyczuwa, ¿e matka jest zm¿czona, zestresowana, z negatywnymi uczuciami wewn¿trz, dzie More

€26.90

Zen, marksizm i psychoanaliza

Julián , Orozco
9786202983884 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Zen, marksizm i psychoanaliza to praca, która obraca si¿ wokó¿ pytä o zwi¿zek pomi¿dzy Zen i psychoanaliz¿, Zen i socjologi¿, Zen i filozofi¿, Zen i ró¿nymi pr¿dami zachodnimi. Przedstawia on szczegó¿ More

€52.40

¿wiat o dwóch twarzach

Ademar , Neves
9786203546040 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ta ksi¿¿ka jest wk¿adem do nauki i spo¿ecze¿stwa w próbie refleksji z du¿¿ odwag¿ akademick¿, o naszej kondycji ¿ycia we wszech¿wiecie, jaki ¿wiat zbudowali¿my i co zamierzamy zbudowä dla ¿wiata nowej More

€54.90

Istoty ludzkie Psique, Wszech¿wiaty równoleg¿e i istnienie wymiarów

Jose , O'Daly
9786203546866 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

¿wiat ma trzy wymiary przestrzeni: d¿ugo¿¿, szeroko¿¿ i g¿¿boko¿¿ oraz jeden wymiar czasu. Teoria Superstrun postuluje istnienie wszech¿wiata w dziesi¿ciu ró¿nych wymiarach, a M-teoria 10-11 wymiarów. More

€71.90

Poczucie winy w treningu psychoanalitycznym

Habib , Triaa
9786203709698 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Z punktu widzenia procesów psychicznych, o które chodzi, w treningu psychoanalitycznym przewäa wtórna, wtr¿ceniowa identyfikacja kandydata z dydaktykiem, identyfikacja z jego dyspozycyjno¿ci¿, stanowc More

€54.90

PROFIL PSYCHOLOGICZNY STUDENTÓW MEDYCYNY NA UNIWERSYTECIE W CUSCO

Américo , Muñiz Álvarez
9786203672596 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Streszczenie. Badanie jest prowadzone w¿ród studentów medycyny 5 cyklu Medycyny Cz¿owieka na Andyjskim Uniwersytecie w Cusco, badaj¿c profil psychologiczny. Stosuje si¿ test Gastona Bergera, Impulsywn More

€61.90

Wi¿¿niowie w koloniach karnych

Nikolay , Simonovich
9786203640588 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Monografia dotyczy socjalizacji osadzonych od momentu przybycia do zak¿adu karnego do momentu jego opuszczenia. Autorka omawia prac¿ psychologa i pracownika socjalnego z osadzonym po przybyciu do kolo More

€49.90

Specyfika zespo¿u wypalenia emocjonalnego u sportowców

Elvira , Bikbova
9786203594386 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

We wspó¿czesnym sporcie sukces zale¿y cz¿sto nie tylko od sprawno¿ci fizycznej zawodnika, ale tak¿e od jego przygotowania psychicznego. Wp¿yw stanu emocjonalnego na ko¿cowy rezultat dziäania sportowca More

€49.00

Psychologia dla ka¿dego

Laxmi , Vajpeyi
9786203529968 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

PSYCHOLOGIA JEST FASCYNUJ¿CA, a jednocze¿nie tak istotna w naszym codziennym ¿yciu. Spostrze¿enia psychologii pozwalaj¿ nam by¿ lepszymi studentami, bardziej zestrojonymi przyjació¿mi i partnerami, ba More

€61.90

Spo¿eczno-psychologiczne czynniki wiarygodno¿ci ma¿ych grup

Sergey , Sarychev
9786203522563 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

W monografii przedstawiono wyniki badä socjopsychologicznych nad niezawodno¿ci¿ grupy w warunkach optymalnych, stresowych i ekstremalnych. Praca ta otwiera nowy kierunek badä nad grupami, polegaj¿cy n More

€79.00

Psychologiczne cechy charakterystyczne dynamicznego my¿lenia

Irina , Lushpaeva
9786202981170 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Istotno¿¿ proponowanego tematu jest zdeterminowana rol¿, jak¿ odgrywa my¿lenie koncepcyjne w rozwi¿zywaniu zespo¿u spo¿ecznych i indywidualnych problemów psychologicznych cz¿owieka. W ramach oferowany More

€48.60

Depresja Zaburzenia

Vasiliki , Veneti
9786203693300 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Zaburzenia depresyjne charakteryzowane jako najbardziej powszechne i powäne choroby, które wp¿ywaj¿ na ¿ycie ludzi. Ta ksi¿¿ka zapewnia kompleksowy przegl¿d zaburze¿ depresyjnych. Odnosi si¿ do inform More

€49.00

Adaptacja Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y

Catarina Do Carmo , Tomás
9786203400977 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ksi¿¿ka ta jest wynikiem pracy, która by¿a cz¿¿ci¿ pracy magisterskiej, któr¿ wszyscy studenci Instituto Superior de Ciências de Saúde - Norte musz¿ uko¿czy¿ po zrealizowaniu planu studiów podyplomowy More

€39.90

Dziesi¿¿ postaw na drodze do sukcesu w ¿yciu

Laring , Baou
9786203212358 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dwie istoty ludzkie mog¿ si¿ urodzi¿ w tym samym dniu o tej samej porze. Jeden mo¿e by¿ prosperuj¿cy, a drugi mo¿e pozostä zwyczajny. Dwie osoby mog¿ mie¿ takie samo wyksztäcenie, mieszkä w tym samym More

€54.90

Aforyzmy istnienia

Astrid Elena , Arrubla Montoya
9786203179217 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

W tek¿cie tym podj¿to prób¿ zarejestrowania pewnych tragikomicznych zdarze¿ egzystencji, czyli po prostu prób¿ symbolicznego przetworzenia tego, co zrobi¿o dziur¿ i spowodowäo ¿miertelny ból. Wreszcie More

€54.90

Z¿E SAMOPOCZUCIE (NIE)SPRAWIEDLIWEGO ADWOKATA:

Lígia A S C , Araújo, Nilton , Formiga & Rafael de A , Figueiró
9786203325546 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Istniej¿ce sytuacje zwi¿zane z procesem rynek-pracownik-organizacja oraz kontekst produktywno¿ci spowodowäy, ¿e wszystkie rodzaje pracowników musz¿ dostosowä si¿ i zarz¿dzä kreatywno¿ci¿ w stosunku do More

€54.90

¿lepy wzrok

Lurembergue , Pereira
9786203323436 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ksi¿¿ka oparta na koncepcjach teorii psychoanalitycznej i badaniach akademickich; odniesienie neuroplastycznych nakazów do wzrostu wydajno¿ci w dziäaniach po¿wi¿conych literom, sztuce, j¿zykom obcym, More

€49.90

¿wiat odkrywa¿ ¿wiat cierpi¿cy

Michael R D , James
9786200994554 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Z¿oty wiek staro¿ytnej Grecji, renesans i o¿wiecenie to trzy wieki historyczne o znacz¿cych intencjach filozoficznych i edukacyjnych. W tej pracy obraz nici Ariadny w labiryncie, w którym zamieszkuje More

€63.60