0
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

8 results found

Display

ARCHITEKTURA TYTU¿U - Paradygmaty psychologii poznawczej

Ceau¿u , Felicia
9786202930789 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Modeluj¿c rzeczywisto¿¿, opieramy si¿ na wiedzy, któr¿ posiadamy, bez wzgl¿du na to, czy jest ona prawdziwa czy wyimaginowana, naiwna czy wyszukana; nasze modele psychologiczne sk¿adaj¿ si¿ g¿ównie z More

€37.90

MATCZYNA POSTAWA

Adrián , Ortiz
9786202968041 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Ta macierzy¿ska postawa piel¿gnuje dziecko zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, a w pewnym momencie, gdy dziecko wyczuwa, ¿e matka jest zm¿czona, zestresowana, z negatywnymi uczuciami wewn¿trz, dzie More

€26.90

Psychologiczne cechy charakterystyczne dynamicznego my¿lenia

Irina , Lushpaeva
9786202981170 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Istotno¿¿ proponowanego tematu jest zdeterminowana rol¿, jak¿ odgrywa my¿lenie koncepcyjne w rozwi¿zywaniu zespo¿u spo¿ecznych i indywidualnych problemów psychologicznych cz¿owieka. W ramach oferowany More

€48.60

Adaptacja Skali L¿ku dla Dzieci i M¿odzie¿y

Catarina Do Carmo , Tomás
9786203400977 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ksi¿¿ka ta jest wynikiem pracy, która by¿a cz¿¿ci¿ pracy magisterskiej, któr¿ wszyscy studenci Instituto Superior de Ciências de Saúde - Norte musz¿ uko¿czy¿ po zrealizowaniu planu studiów podyplomowy More

€39.90

Zaburzenia neurorozwojowe

Ganaie , Showkat Ahmad, Shah , Shawkat Ahmad & Hussain , Arshad
9786200905406 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Zaburzenia neurorozwojowe to grupa schorze¿ charakteryzuj¿cych si¿ upo¿ledzeniem umiej¿tno¿ci spo¿ecznych lub inteligencji z pocz¿tkiem okresu rozwojowego. Wed¿ug Podr¿cznika Diagnostyki i Statystyki More

€48.60

ZESPÓ¿ CI¿CIA (SAMOOKALECZENIE)

Verónica , Gonzáles & Juan Daniel Valeriano , Condori
9786200926135 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

G¿ównym celem tego badania by¿o opisanie charakterystyki przypadku zespo¿u ci¿cia, badania przeprowadzonego w mie¿cie Tarija-Boliwia. Odnosi si¿ do aktu samookaleczenia w celu zmiany stanu umys¿u, zak More

€37.90

Zapobieganie zaburzeniom jedzenia: Podej¿cie multidyscyplinarne

Geovanny , Reivan-Ortiz, Patricia , Ortiz-Rodas & Patricia , Reivan-Ortiz
9786200872012 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Los trastornos alimentarios son problemas relacionados con la forma en que vaya. Möe to by¿ s¿downe dla pozdrowienia danej osoby, emocji i relacji osobistych. Hay varios tipos diferentes de trastornos More

€37.90

Siedem esejów z psychologii

Val¿rijs , Makarevi¿s & Dzintra , Ili¿ko
9786202448543 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Ksi¿¿ka sk¿ada si¿ z dwóch cz¿¿ci. Pierwsza przedstawia eseje na temat psychologii sztuki. W esejach tych badany jest problem postrzegania i rozumienia przez odbiorc¿ obrazów. W drugim czytelnik znajd More

€45.90