0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Refine Close

7 results found

Display

My¿li o wspó¿czesnej neurobiologii

Rowena , Kong
9786202579872 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
  • Get stock status ...

Kompendium wiedzy z zakresu neurologii, neurologii i psychiatrii. Tematyka obejmuje w¿tpliw¿ etiologi¿ stanu anosognozji, paradoksalne dziäanie relaksuj¿ce nikotyny, neuroprotekcyjne i poprawiaj¿ce pa More

€26.90

Dopamina: Akcja ¿ycia

Rowena , Kong
9786202703048 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
  • Get stock status ...

Dopamina jest niezb¿dnym neuroprzekänikiem o wieloaspektowych funkcjach w organizmie cz¿owieka, które rozci¿gaj¿ si¿ od mózgu do naszego uk¿adu odporno¿ciowego. Przeczytaj o znaczeniu dopaminy w utrzy More

€26.90

Promowanie powi¿za¿ mi¿dzy szko¿ami

Fiona , Rowe
9786203180435 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
  • Get stock status ...

Zwi¿zki szkolne, czyli poczucie przynale¿no¿ci do ¿rodowiska szkolnego, s¿ ustalonym czynnikiem ochronnym dla zdrowia dziecka i m¿odzie¿y, edukacji i dobrobytu spo¿ecznego. Coraz wi¿cej dowodów wskazu More

€49.00

Dopamina: Dzia¿anie ¿ycia 2. edycja

Rowena , Kong
9786203348446 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
  • Get stock status ...

Dopamina jest jednym z g¿ównych klasycznych neuroprzekäników, który jest niezb¿dny dla naszego przetrwania i utrzymania zdrowia i optymalnego funkcjonowania. Jej obecno¿¿ w organizmie ludzkim wykracza More

€39.90

Holistyczne po¿¿czenie stylów percepcyjnych

Rowena , Kong
9786200922250 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
  • Get stock status ...

Ten przegl¿d literatury badawczej omawia aspekty emocjonalne w relacjach i bod¿ce ¿rodowiskowe, które mog¿yby wzmocni¿ i utrwali¿ holistyczne tendencje percepcyjne u jednostek kolektywistycznych. W ku More

€26.90

Depresja: z przyczyn, kultury i czasu

Rowena , Kong
9786200922731 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
  • Get stock status ...

Depresja kliniczna jest os¿abiaj¿cym zaburzeniem nastroju, które ma negatywny wp¿yw na wydajno¿¿ pracy, prowadz¿c do obci¿¿enia niepe¿nosprawno¿ci¿, która wymaga leczenia w celu promowania powrotu do More

€26.90

Bloki i siatki miejskie

Peter , G. Rowe, Hanne , J. van den Berg & Liang , Wang
9786202446396 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
  • Get stock status ...

"Ta ksi¿¿ka jest o blokach i siatkach miejskich, jednym z podstawowych sposobów aran¿owania i porz¿dkowania przestrzeni miast i innych osiedli miejskich. Jego celem jest prze¿ledzenie linii tej formy More

€79.90