0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Rubriek
Bindwijze
Taal
Prijs
Verfijn Sluit

515 resultaten gevonden

Weergave

It sjaaltsje

Hylkje Goinga
9789493159204 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Omdat de boeken fan har net mear te krijen wienen, ferskynde yn 2016 de bondel Tsien fan Hylkje, in lytse kar út har wurk. Yn It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen fynt de lêzer nochris tsien teksten... Meer

€ 7,50

It grutte foarlêsboek II

Diverse
9789493159150 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: Kabouters, bisten, letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan ferskill... Meer

€ 22,50

De Tsjûgen fan de macht

Aggie van der Meer
9789493159167 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

"Ik wit wol dat ik âld bin, mar dêr stean ik net by stil", sei Aggie van der Meer tsjin de lokale omrop neidat se de Gysbert Japickspriis 2019 wûn foar har hiele oeuvre. It skriuwen giet troch, nettsj... Meer

€ 16,50

De Fryske Utopy

9789056155230 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Hoe sjocht Fryslân yn 2030 der út? Hoe moat dit hoekje wrâld idealiter der út sjen? Alve minsken mei dúdlike (utopyske) fyzje, sprekke har dêroer út yn dizze bondel. Dy bydragen geane oer allegear the... Meer

€ 15,00

Anne Wadman 1919-1997

9789493159198 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Anne Wadman liet mei syn wurk fuortdaalks syn grutte ambysjes sjen. Hy tilde sawol yn syn kritiken as mei syn romans de Fryske literatuer op in heger plan. Hy die dat yn syn flymskerpe kritiken yn De... Meer

€ 19,95

Hasto Oaljefant sjoen?

David Barrow
9789493159143 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Oaljefant wol ferstopperke boartsje. Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit er sels. Kinsto Oaljefantsje fine? Meer

€ 14,99

Karlsson fan it dak

Astrid Lindgren
9789493159129 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propellers op ‘e rêch en in startknopke op ‘e búk boppe op it dak wenje. Karlsson is sa’n mantsje. En Erik ken net ien dy’t sa goed streken ú... Meer

€ 13,50

De klaine prins

Antoine de Saint-Exupery
9789491536618 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Dut prachtige moderne sproky, skreven foor jong en oud en illustreerd deur de auteur, wort over de hele wereld tot de klassiken rekend. De ferteller, 'n piloat, ferhaalt hoe't hij na 'n noadlanding me... Meer

€ 19,50

Prinses Pompebledsje

Barbara de Ruiter
9789493159136 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,95

De treastfûgel

Hylke Speerstra
9789056156183 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...
€ 15,00

As ik letter grut bin

Berber Spliethoff
9789056155742 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Bisto tusken de tsien en sechtjin jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun. Om foar te dragen. Om te lêzen. Om te brûken. Sechtich gedichten om te laitsjen, om oer nei te tinken en om in oar wa... Meer

€ 12,50

In oare wei

Wilma Miedema
9789463651905 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Op in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa't se wol. Se makket in protte flaters mei typen en de tekstyndieling giet ek hielendal ferkeard. Letter hat se muoite mei i... Meer

€ 17,50

Nearnewâld

9789463651790 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Libben en dea, leafde en haat, gearwurking en oergeunst, mienskip en iensumens: it is allegear te finen yn Nearnewâld. Der wurdt fochten en frijd, rabbe en swijd, wat dat oangiet is it in plak as alle... Meer

€ 24,50

Helia en har wrâld mei Chopin

Rients Faber
9789402125962 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

1952. As Sierd mei syn mem útfanhûs is, rekket hy yn ’e kunde mei de pianolearares Helia Bonninga dy’t in skoft yn Frankryk taholden hat. Nei har skieding is se mei har dochterke Yvelle weromkommen by... Meer

€ 16,99

It hûs fan Simen

Marianna van Tuinen
9789463651899 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral op de bûtenkant. Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen. Mar wêr fynst dat? Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se n... Meer

€ 15,50

De rykdom fan it ferline

Reinder Politiek
9789463651769 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Yn De rykdom fan it ferline fertelt Reinder Politiek oer it boerelibben yn syn bertedoarp Kimswert yn de tiid dat hy jong wie. Hoe't hy, lykas syn heit, boer wurden is, krekt as syn pake en oerpake. D... Meer

€ 27,95

Jip en Janneke

Annie M.G. Schmidt
9789492176387 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan 'Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in so... Meer

€ 26,99

It deiboek

Janny van der Molen
9789493159068 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in "Hollânske" jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan 'e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de... Meer

€ 16,50

Fan de lytse mol, dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Werner Holzwarth
9789492176981 | Fries | Kartonnen boek | 2019
 • Voorraad status ophalen...

De kartonedysje fan dizze klassiker: Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst... Meer

€ 12,25

Nijntje op 'e buorkerij

Dick Bruna
9789056152499 | Fries | Hardback / gebonden | 2010
 • Voorraad status ophalen...
€ 12,50