0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

Wij hebben voor u gezocht op

en

53 resultaten gevonden

Weergave

Sin oan

Jurjen van der Meer
9789089549976 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er... Meer

€ 15,50

Koproer

Eppie Dam
9789056154165 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000 Eppie Dam (De Pomp, 1953) skreau santjin bondels tusken hunker en huver. Besiele poëzy op 'e grins fan it ferdraachlike. Koproer is... Meer

€ 15,00

Aurora bossa nova

Arjan Hut
9789492176448 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Abdelkader Benali spriek yn de Martinitsjerke oer de poezy fan Brodsky en fan Tsjêbbe Hettinga en hy kaam ta de folgjende konklúzje: "Gedichten brengen een beetje licht. Meer hoeft poezie niet te doen... Meer

€ 15,00

Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn de see

Edwin de Groot
9789492176462 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska: Je bent - je moet voorbijgaan. Je gaat voorbij - en alles is oké. By wat der sa op syn wei k... Meer

€ 15,00

De tocht fan de Argonauten

Apollonius fan Rhodos
9789089548511 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Troch alle tiden hinne hat it ferhaal fan it Argonautenskip, fan Jason en it Gouden Flues en de tsjoenster Medéa ta de ferbylding sprutsen. En noch hieltyd lêze we mei niget hoe't de jonge held Jason... Meer

€ 21,00

Midfrysk goud

9789089547934 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa't it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt... Meer

€ 16,50

Der kleine Häwelmann / Häwelmann

Storm, Theodor, Seitz, Jochen & Quedens, Jens
9783924422059 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...
€ 10,95

Der kleine Prinz. (Sölring / Sylter Friesisch)

Saint-Exupéry, Antoine de & Schrahé, Erk-Uwe
9783943052015 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...
€ 24,95

Mei in glimke

Rein Boersma
9789077948590 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2010
 • Voorraad status ophalen...

It glimke fan Boersma Tusken 1890 en 1990 sit de tiid fan wethâlders as trouwe tsjinners fan de mienskip, mei in part time beleanning fan in full time portefeuille. Se hiene in fleksibele klok mei in... Meer

€ 11,00

Wat ik sizze woe...

Vries de Ype Jan
9789491164354 | Fries | Paperback / Ingenaaid
 • Voorraad status ophalen...

Ype Jan de Vries (skriuwer) Ik bin berne yn Snits yn 1930. Yn dy tiid wie it Frysk in boeretaal dus in Snitser prate dat net. Nei myn pensionering haw ik 10 jier volmacht west by de Wetterskippen 't K... Meer

€ 15,50

Sniefellen

Jan Kleefstra
9789033004865 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Sniefellen is de twadde dichtbondel fan Jan Kleefstra by de Friese Pers Boekerij. Syn wurk wurdt hieltyd lytser en ferstilder. De wrâld spilet him op in fjouwerkante desimeter fan de natuerlike romte... Meer

€ 14,95

Man en mem

Elske Kampen
9789062739868 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Dichtbondel fan Elske Kampen mei byldzjend wurk fan de skriuwster. Earder ferskynden fan Elske Kampen de bondel Fan glês it brekken, dêr't se yn 2012 de Fedde Schurerpriis foar it bêste debút fan de t... Meer

€ 15,00

Fallend ljocht

Eppie Dam
9789056154288 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Twadde printinge 2017 der siet al kop yn myn gedichten doe't de holle noch gjin punt wie as wie ik harsenûnnoazel en koe ik it broaze fan tinken wol ha Ofbrek en ferlies fan krusiale funksjes bepale i... Meer

€ 15,00

Hiemsiik

Elmar Kuiper
9789056153571 | Fries | Hardback / gebonden | 2015
 • Voorraad status ophalen...
€ 15,00

Jan Drost, hynders en hynderark

S. Jouta
9789089540256 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2008
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit boek fertelt Jan Drost it ferhaal fan syn libben as jonge út in húshâlding fan 16. Yn prachtige, sfearfolle taal fertelt er hoet it der by harren thús oan ta gong. Der waard altyd hurd wurke, w... Meer

€ 12,95

Sjochst no wol

H.M. Daams
9789089547279 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2014
 • Voorraad status ophalen...

allinne al dat wyt al dat ljocht Dizze bondel jout in skets fan in wei nei bewustwurding en folwoeksenens wêrby't ferkillende foarmen fan keunst in wichtige, gauris beslissende rol spile ha. De bondel... Meer

€ 12,50

Pégasus
E-boek

9789463650205 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de Muzen. Dêr't syn hoeven de berch Helikon rekken, ûntstie de welle Hippokrènè. Wa't dêrút drinkt, krijt ynspiraasje om te dichtsjen en te sjongen. De blo... Meer

€ 9,50

Sin oan
E-boek

Jurjen van der Meer
9789463650021 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er... Meer

€ 7,50

Obe Postma In libben dat bloeide nei syn aard
E-boek

Tineke Steenmeijer-Wielenga & Geart van der Meer
9789089549402 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk fan de bekende Fryske dichter en wittenskipsman Obe Postma (1868-1963). It earste diel, 'Al wat ik skriuw, dat is wier bard'... Meer

€ 9,50

Fergut
E-boek

Guillaume le Clerc
9789089542816 | Fries | E-boek | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Fergút is in Britse ridderroman, mei as haadpersoan in sljochtwei boerejonge, dyt úteinlik ridder wurdt. De tekst datearret út de twadde helte fan de 13de ieu. It is it súksesferhaal fan in soan fan b... Meer

€ 7,50