0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

Wij hebben voor u gezocht op

en

40 resultaten gevonden

Weergave

Ik ek fan dy

Baukje Wytsma
9789062739608 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...

De leafde is in himelfjoer it lôget op, it bettert oer 't oerfalt dy ienris, ier of let, hast gjin ferwar, do kearst it net. Wolf Elbruch (1948), yllustrator, wie ferbûn oan de universiteit fan Wupper... Meer

€ 12,50

Der kleine Häwelmann / Häwelmann

Storm, Theodor
9783924422059 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2007
 • Voorraad status ophalen...
€ 10,95

Der kleine Prinz. (Sölring / Sylter Friesisch)

Saint-Exupéry, Antoine de
9783943052015 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2011
 • Voorraad status ophalen...
€ 24,95

Pégasus
E-boek

9789463650205 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de Muzen. Dêr't syn hoeven de berch Helikon rekken, ûntstie de welle Hippokrènè. Wa't dêrút drinkt, krijt ynspiraasje om te dichtsjen en te sjongen. De blo... Meer

€ 9,50

Sin oan
E-boek

Jurjen van der Meer
9789463650021 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er... Meer

€ 7,50

Obe Postma In libben dat bloeide nei syn aard
E-boek

Tineke Steenmeijer-Wielenga & Geart van der Meer
9789089549402 | Fries | E-boek | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk fan de bekende Fryske dichter en wittenskipsman Obe Postma (1868-1963). It earste diel, 'Al wat ik skriuw, dat is wier bard'... Meer

€ 9,50

Fergut
E-boek

Guillaume le Clerc
9789089542816 | Fries | E-boek | 2011
 • Voorraad status ophalen...

Fergút is in Britse ridderroman, mei as haadpersoan in sljochtwei boerejonge, dyt úteinlik ridder wurdt. De tekst datearret út de twadde helte fan de 13de ieu. It is it súksesferhaal fan in soan fan b... Meer

€ 7,50

De lytse kannibaal
E-boek

Elmar Kuiper
9789089546586 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

`De lytse Kannibaal is in toanielstik, in tragykomeedzje yn twa bedriuwen, dat Elmar Kuiper skreaun hat foar toanielferiening De Takomst Húns-Leons. It stik waard opfierd op freed 8 en sneon 9 maart 2... Meer

€ 6,50

Midfrysk Goud
E-boek

9789089548177 | Fries | E-boek | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa't it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt... Meer

€ 6,50

Kritysk konfoai
E-boek

Anne Wadman
9789089544124 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Yn 1951 bondele Wadman de kritiken en essays dy't er oant dan yn it literêr tydskrift De Tsjerne skreaun hie. Hy hifke dêryn de Fryske literatuer oan it `Europeeske nivo' en besocht de selsfoldienens... Meer

€ 7,00

De oare helte
E-boek

Tineke J. Steenmeijer-Wielenga & Tineke Steenmeijer-Wielenga
9789089544025 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Yn De oare helte fertelt de Fryske berneboekeskriuwster Nynke fan Hichtum har libbensferhaal. Sy docht dat net gronologysk, mar sa't it ûnthâld it bewarre hat. Sjoukje Bokma de Boer, sa't de skriuwste... Meer

€ 7,50

Oer it wetter op e weagen fan muzyk en poezij
E-boek

9789089545169 | Fries | E-boek | 2013
 • Voorraad status ophalen...

Yn de simmer fan 2010 frege Tryntsje van der Veer skriuwers, dichters en muzikanten dyt se koe fia Tresoar om eat te meitsjen mei as tema `Oer it wetter. Dat levere in rike rispinge fan allegear mater... Meer

€ 9,95

Binnentun
E-boek

Tryntsje van der Veer
9789089545145 | Fries | E-boek | 2013
 • Voorraad status ophalen...

De debútbondel Binnentún van Tryntsje van der Veer befettet 49 haikûs yn it Frysk, oer de natoer en it libben. De dichtfoarm noege har út om sa sober en folle-sizzend mooglik te wêzen. Op har syktocht... Meer

€ 9,95

Oer oarmans en eigen
E-boek

Anne Wadman
9789089544148 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Dizze bondel mei kritysk en essayistysk wurk fan Wadman slút oan by Kritysk konfoai (1951) en It kritysk kerwei (1990), beide ek ferskynd yn de `Nije biblioteek'. Wadman makke foar dizze bondel in kar... Meer

€ 6,50

De wylde boerinne
E-boek

T.E. Holtrop
9789089543837 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Boerinne en widdofrou Broersma jout har buorman Lammers blau, in lyts en ûnsjoch mantsje, mar wol boer op in grutte pleats. As wraak ûntseit Lammers frou Broersma it rjocht fan reed, foar har needsaak... Meer

€ 6,50

Mei Abraham fustkje
E-boek

Anne Wadman
9789089544131 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Anne Wadman skreau Mei Abraham fûstkje ta gelegenheid fan syn fyftichste jierdei. It is in karlêzing út eigen novellistysk, essayistysk en polemysk wurk, oanfolle mei autobiografyske bydragen. It boek... Meer

€ 7,00

Op 'e literaire toer
E-boek

Hessel Miedema
9789089543912 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Hast alle opnommen wurk yn dizze sammelbondel hat earder yn it literêr tydskrift Quatrebras stien. By de poëzij is de leafdessyklus `Trettjin fersen', mei de bekende rigels: `dêrom lei ik de kul oer '... Meer

€ 6,00

De Kaartlizzer
E-boek

Hjerre Gjerrits van der Veen
9789089544070 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

De Kaartlizzer (1856) fertelt in skiednis fan begearte en bedroch dy't him ôfspilet yn in broeiske sfear fan rabberij, byleauwe en erotyk. It is it ferhaal fan in groeiende spjalt tusken man en wiif.... Meer

€ 5,50

Blomlezing ut e Spaanse poezij
E-boek

9789089546593 | Fries | E-boek | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta. Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it... Meer

€ 5,50

Sa'n tuzen blauwe skriften
E-boek

Doeke Sijens
9789089544018 | Fries | E-boek | 2012
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit boek wurdt it libben beskreaun fan Reinder Brolsma (1882-1953), ien fan de grutte Fryske skriuwers fan de tweintichste ieu. Ferneamd om syn wurk, bleau syn persoanlik libben oant no ta fierhinn... Meer

€ 8,50