0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

13 resultaten gevonden

Weergave

Tomke op fakânsje

Geartsje Douma
9789493159303 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Yn Tomke op fakânsje it it simmer. Tomke sil mei Romke en Kornelia op fakânsje. Se ride nei de camping. Dêr is fan alles te sjen en te dwaan. Mar it moaiste is fansels it sliepen yn in echte tinte… De... Meer

€ 6,50

Tomke op it iis

Geartsje Douma
9789493159327 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Yn Tomke op it iis is it winter. Der leit iis op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, mar hy wibelt wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte? Der binne fjouwer moai... Meer

€ 6,50

Spetter, spetter ... en oare ferskes

Geartsje Douma, Hindrik van der Meer, Jurjen van der Meer, Auck Peanstra & Riemkje Pitstra
9789492176547 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De moaiste (opsis) ferskes en sykplaten út de Tomke-boekjes fan de ôfrûne 20 jier. Tomke hat se sels foar dy útsocht! Mei prachtige yllustraasjes fan Linda de Haan Rommele bom, rommele bom! Rommele bo... Meer

€ 9,95

Tomke nei de dokter

Geartsje Douma
9789062738076 | Fries | Hardback / gebonden | 2009
 • Voorraad status ophalen...

Tomke moat nei de dokter, want hy hat in seare kiel. Hy krijt fan dokter in drankje. Dat liket Romke ek wol lekker ta. Hoe moat er dat no ha? Meer

€ 6,50

Nijntje yn it museum

Dick Bruna
9789056153076 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

"Nijntje en har heit en mem gien nei it museum. Heit pluis fynt nijn te lyts, nijn is noch mar in pjut. 'Te lyts, rôp mem, hoe komst der by'. Nijn sei, 'ik bin al grut' en dus giet nijn mei nei it mus... Meer

€ 6,95

Tomke en de bijen

Geartsje Douma
9789493159297 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Yn Tomke en de bijen is it maitiid. Tomke siket blomkes foar Kornelia. Mar o nee, hy sjocht in bij. Help! Romke wol de bij pakke, mar Kornelia hâldt him tsjin. Se nimt Tomke en Romke mei nei ymker Jan... Meer

€ 6,50

Tomke nei de bosk

Geartsje Douma
9789493159310 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Yn Tomke nei de bosk is it hjerst. Yana Yu komt mei in pear pompoenen by Tomke. Dêr kinne se it hús moai mei fersiere! Kornelia nimt harren mei nei de bosk om noch mear moais te sykjen. Bledsjes, ikel... Meer

€ 6,50

Speurnoazen yn Park Fiversburch

Astrid Kuiper
9789056153830 | Fries | Hardback / gebonden | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Watfoar frjemd lûd is dat? Kick en Saar skrikke der nachts wekker fan. Saar tinkt dat it lûd út it âlde park fan Filla Fiversburch komt ... As echte speurnoazen geane se op ûndersyk út. Wat bart der n... Meer

€ 12,50

Tomke nei de toskedokter

Geartsje Douma
9789062738274 | Fries | Hardback / gebonden | 2010
 • Voorraad status ophalen...

Tomke nei de toskedokter. Hy giet yn de grutte stoel sitten en dan......... sjoch mar gau! Meer

€ 6,50

Tomke nei de bisten

Geartsje Douma
9789062737789 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2008
 • Voorraad status ophalen...

Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Dêr binne einen en geitsjes en de bargen rollebolje yn 'e drek. Dat liket Romke ek wol wat...............!Foar bern fan 2 jier ôf Meer

€ 6,50

Tomke leart fytsen

Geartsje Douma
9789062739561 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2013
 • Voorraad status ophalen...

Yana Yu kin al sûnder sydtsjiltsjes fytse en dat wol Tomke fansels ek! At dat mar goed giet.................... Foar bern fan 2 jier ôf Meer

€ 6,50

Tomke jierboek

Auck Peanstra, Riemke Pitstra & Geartsje Douma
9789062737857 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2008
 • Voorraad status ophalen...

Yn dit Tomke jierboek mei cd belibje Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu it hiele jier troch aventoeren. Yn de maitiid boartsje Tomke en Yana Yu mei klean, wol Romke lytse pykjes ha en fervje se peaske-... Meer

€ 19,50

Tomke seizoenen

Geartsje Douma
9789493159372 | Fries | Samengesteld pakket | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Fjouwer nije aventoeren fan Tomke! By de Afûk binne fjouwer moaie nije rigeboekjes fan Tomke ferskynd. Foar alle seizoenen hat Geartsje Douma in moai ferhaal op rym skreaun. Luuk Klazenga soarge foar... Meer

€ 25,00