• No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account
 • No shipping costs from € 15, -
 • Lists and tips from our own specialists
 • Possibility of ordering without an account

VIE-SACH TO MAU CHO TR&#7867 7

VIE-SACH TO MAU CHO TR&#7867 7
VIE-SACH TO MAU CHO TR&#7867 7

VIE-SACH TO MAU CHO TR&#7867 7

Paperback
 • out of stock
€11.50
 • From €15,- no shipping costs.
 • 30 days to change your mind and return physical products

Description

Thông tin chi ti¿tCün sách này có 40 trang tô màu cho tr¿ em. Sách s¿ giúp con b¿n phát tri¿n k¿ n¿ng v¿n ¿¿ng tinh, k¿ n¿ng v¿n ¿¿ng thô và duy trì kh¿ n¿ng t¿p trung.Giá c¿a cün sách này bao g¿m quy¿n t¿i xüng 6 cün sách khác trong b¿ sách ¿ ¿¿nh d¿ng PDF mi¿n phí. Chi ti¿t v¿ a) cách t¿i v¿ các b¿n PDF và b) n¿i có th¿ tìm th¿y m¿t kh¿u ¿¿u n¿m trong cün sách.¿¿c ¿i¿m sách ¿óng bìa m¿m Các trang màu có th¿ ¿¿¿c in b¿ng các b¿n PDF ¿ã cung c¿p. ¿i¿u này có ngh¿a là con b¿n có th¿ tô l¿i m¿t trang màu n¿u mün. Ph¿ huynh và giáo viên c¿ng có th¿ in phi¿u ghi trên gi¿y dày h¿n n¿u c¿n. 40 trang tô màu ¿en tr¿ng 8,5 x 11,0 inch (21,6 x 28 cm) Bìa 200gms Là m¿t món quà tuy¿t v¿iHãy nh¿p vào nút "Thêm vào gi¿ hàng" và cho con b¿n h¿c nh¿ng ¿i¿u c¿ b¿n v¿ chuy¿n ¿¿ng c¿a bút chì và bút m¿c theo m¿t cách thú v¿ và h¿p d¿n v¿i các cün sách tô màu c¿a chúng tôi, ngay hôm nay!

Specifications

 • Publisher
  LIGHTNING SOURCE INC
 • EAN
  9781800145436
 • Paperback
  Paperback

related products

Ik ben vrij

Ik ben vrij

Lale Gül
€22.95
Vos in de VS

Vos in de VS

Michiel Vos
€22.99
Ik kom hier nog op terug

Ik kom hier nog op terug

Rob van Essen
€24.99
Goede moed

Goede moed

Tim Hofman
€21.99
De Camino

De Camino

Anya Niewierra
€15.00
Op gevoel

Op gevoel

Nando Boers
€23.99