0

Search

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Subject
Product form
Language
Price
Refine Close
 • We have searched for you on

  singh'

  and

123 results found

Display

Sposób dzia¿ania bistiocyjanianu metylenu na grzyby Sapstain z Pinus Radiata

Tripti , Singh
9786203224931 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...

Po ¿ci¿ciu k¿ody sosny staj¿ si¿ podatne na inwazj¿ ró¿norodnych mikroorganizmów, w tym grzybów odbarwiaj¿cych drewno, co powoduje znaczne straty w jako¿ci k¿ody. Grzyby odbarwiaj¿ce lub odbarwiaj¿ce More

€79.00

Materia¿y ferrytowe

F. A. , Ahmed & L. N. , Singh
9786205049563 | Polish | Paperback / Sewn | 2022
 • Get stock status ...
€41.90

Rak prostaty

Abhilasha , Singh
9786202937429 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Rak to klasa chorób, w których grupa komórek wykazuje niekontrolowany wzrost, inwazj¿, a czasem przerzuty. Rak prostaty to forma raka rozwijaj¿ca si¿ w prostacie, gruczole w m¿skim uk¿adzie rozrodczym More

€37.90

Produkcja Pullulan

Ranjan , Singh
9786202934831 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

W ostatnich latach na cäym ¿wiecie do produkcji przemys¿owej wykorzystywano szerok¿ gam¿ metabolitów drobnoustrojów, aby zapewni¿ dobrostan cz¿owieka. Pullulan jest jednym z wänych metabolitów drobnou More

€48.60

Badania biofizyczne nab¿onka dzi¿s¿owego

Harpreet Singh , Grover
9786202963763 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

B¿ony nab¿onkowe sk¿adaj¿ce si¿ z komórek nab¿onkowych pokrywaj¿ wi¿kszo¿¿ powierzchni wewn¿trznych i zewn¿trznych w organizmie. Podobnie jak inne komórki, równie¿ komórki nab¿onkowe posiadaj¿ wyspecj More

€26.90

SKRÓCENIE CZASU USTAWIANIA

Bikram Jit , Singh
9786203045123 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

U¿yteczna wiedza zawarta w ksi¿¿ce mo¿e sprawi¿, ¿e produkcja stanie si¿ bardziej produktywna bez zwi¿kszania jakichkolwiek zasobów produkcyjnych. Ksi¿¿ka ta jest przeznaczona dla mened¿erów, in¿ynier More

€37.90

Sie¿ semantyczna w reklamie internetowej i in¿ynierii oprogramowania

Alka , Singhal
9786203043341 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Intencj¿ ksi¿¿ki jest wyjänienie wykorzystania Semantic Web do udoskonalenia reklamy internetowej i in¿ynierii oprogramowania. Rozci¿ga si¿ ona na dwa obszary: 1) Proponuje model koncepcyjny, który wy More

€26.90

Marketing kukurydzy w Indiach: zasady i problemy dotycz¿ce rozwoju rynku

Narendra , Singh
9786202824477 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Skuteczny system marketingowy zapewnia wy¿szy poziom dochodów plantatorom kukurydzy. Poszerza rynki zbytu produktów, przenosz¿c je do odleg¿ych zak¿tków kraju. Hodowcy kukurydzy napotkali wiele proble More

€37.90

W¿a¿ciwo¿ci elektryczne i mechaniczne cienkich warstw mezoporowatej krzemionki

Amit Pratap , Singh
9786203402209 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Cienkie warstwy mezoporowatej krzemionki (MPS) s¿ atrakcyjne do zastosowania jako nisko-¿ dielektryk mi¿dzywarstwowy (ILD) w uk¿adach scalonych. Jednak¿e folie te s¿ podatne na niestabilno¿ci w zachow More

€59.00

Ocena oddzia¿ywania programu rozwoju dzia¿u wodnego na wzgórzach Szivalik

Narinder Deep , Singh & Jasbir , Singh
9786203135244 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Od lat 50-tych XX wieku Indie zainwestowäy ponad 170 miliardów rupii (4 miliardy dolarów) w programy rozwoju dziäu wodnego obejmuj¿ce ponad 45 milionów ha, na rzecz poprawy stanu zasobów naturalnych i More

€68.00

Ro¿liny Analiza fitochemiczna, dzia¿anie antybakteryjne na dermatofity

Geeta , Singh, Deepa Goel & Avneesh Kumar
9786202938587 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Choroby skóry s¿ najcz¿stsz¿ form¿ zakäe¿ wywo¿ywanych przez bakterie i grzyby. Ograniczenie dost¿pno¿ci u¿ytecznych antybiotyków, stäe poszukiwanie nowych ¿rodków przeciwdrobnoustrojowych jest nadal More

€26.90

Produkcja i marketing grzybów w Haryanie: Analiza ekonomiczna

Ram , Singh
9786203243901 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Dr Ram Singh jest obecnie profesorem nadzwyczajnym, School of Social Sciences, College of Post Graduate Studies, Central Agricultural University, Barapani, Meghalaya, Indie. Posiada szerokie do¿wiadcz More

€49.00

Optymalizacja projektowania zespo¿u przek¿adni walcowych

Jaswinder Singh , Mehta
9786200813695 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

G¿ównym celem proponowanych prac jest optymalizacja projektowa pary przek¿adni z¿batych walcowych dla danego zestawu parametrów wej¿ciowych. Przestrze¿ projektowa jest definiowana pod wzgl¿dem liczby More

€49.90

Gospodarka Indii: perspektywy rozwoju

Ombir , Singh
9786203516463 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Indian Economy: Development Prospects zawiera kompleksowy przegl¿d modeli planowania rozwoju, które pos¿u¿y¿y jako teoretyczna podstawa dla kolejnych pi¿cioletnich planów Indii. W ten sposób autor zil More

€49.00

Nieprawid¿owe krwawienie z macicy:

Dipika , Singh & Rajiv , Mahendru
9786202588669 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Diagnoza AUB i jej etiopatogeneza jest do¿¿ nieuchwytna. Nawet przy szczegó¿owym wywiadzie, dok¿adnym badaniu miednicy i ró¿nych badaniach obejmuj¿cych badania krwi i ultrasonografi¿ przezpochwow¿ mo¿ More

€26.90

Zwalczanie w¿gorka sosnowca (Meloidogyne incognita) na pomidorze

Mohd Sayeed , Akhtar, Priyanka , Singh & Zaki , A. Siddiqui
9786203555455 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Gleba s¿u¿y jako doskonäy rezerwuar dla mikroorganizmów ryzosferowych i te mikroorganizmy zapewniaj¿ pierwsz¿ lini¿ obrony przed atakiem patogenów na korzenie. W¿ród ró¿nych typów mikroorganizmów gleb More

€49.00

Wprowadzenie i omówienie porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej

Manjari , Singh
9786203112269 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Ci¿¿a to wydarzenie, które zmienia wiele perspektyw ¿ycia kobiet. Uwäany jest za czas kryzysu psychologicznego i biologicznego oraz wstrz¿su emocjonalnego. Poniewä oko¿o 90% wszystkich kobiet zachodzi More

€49.00

Biologiczne i kryminalistyczne badanie artyku¿ów pochodz¿cych od dzikich zwierz¿t

Rina , Singh
9786203556834 | Polish | Paperback / Sewn | 2021
 • Get stock status ...

Charakterystyka ko¿ci, róg nosoro¿ca i poro¿e do identyfikacji gatunków s¿ bardzo wäne, aby sprawdzi¿ nielegalnego handlu na cäym ¿wiecie. Indie b¿d¿c jednym z wänych narodów bioró¿norodno¿ci ma jeszc More

€79.00

Odwrócenie cukrzycy

Vinay , Singh
9786202665919 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

To nie jest ani podr¿cznik, ani przewodnik. Masz w r¿ku co¿ bardzo interesuj¿cego do lepszego radzenia sobie z cukrzyc¿ dzi¿ki prostym wskazówkom. Zarz¿dzanie cukrzyc¿ nie jest ju¿ ¿adnym cudem. Ta ks More

€26.90

Zarz¿dzanie zasobami ludzkimi

Sapna , Singh
9786202665513 | Polish | Paperback / Sewn | 2020
 • Get stock status ...

Kädy pracodawca ma nadziej¿, ¿e jego pracownicy s¿ zawsze szcz¿¿liwi i zadowoleni z pracy i warunków pracy. Jednak pomimo Twoich najlepszych intencji i przygotowania, pracownicy mog¿ mie¿ sporadyczne More

€26.90