• Geen verzendkosten vanaf €15,-
 • Uw cadeaus gratis ingepakt
 • Bestellen zonder account mogelijk
 • Geen verzendkosten vanaf €15,-
 • Uw cadeaus gratis ingepakt
 • Bestellen zonder account mogelijk

Privacybeleid

Donner respecteert de privacy van alle gebruikers van www.donner.nl. Alle informatie die u ons tijdens uw bezoek aan onze website verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens gebruiken we om het bestellen zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Donner zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wel kan Donner uw gegevens ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. U heeft ten allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Via onze website en/of webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als consument in dit geval. Boekhandel Donner B.V. (gevestigd te Coolsingel 119, Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 60259272), acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Boekhandel Donner B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Boekhandel Donner B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-5-2018.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens van u:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres


Doeleinden en grondslagen van verwerking
De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
-    Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

-    Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

-    Nieuwsbrief

Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u aangegeven heeft dat u deze wilt ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via de laatst ontvangen nieuwsbrief door op afmelden te klikken. Of u kunt uw verzoek doorgeven per e-mail: donnernieuwsbrief@donner.nl 

-    Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten, indien u daar toestemming voor hebt gegeven:

 • per e-mail

-    Publicatie
Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen: de door u zelf opgegeven naam of alias bij de door u geplaatste recensie bij een van de artikelen.
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Contact per e-mail

Wij gebruiken het emailadres dat u aan ons doorgeeft alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen. Daarnaast kunt u tijdens het aanmaken van een profiel aangeven en via een link in onze footer aangeven of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. 

Telefonisch contact

Wij gebruiken het telefoonnummer dat u aan ons doorgeeft alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de leverancier of lokale ondernemer die het product levert, de bezorgdienstverlener die zorg draagt voor de betaling en de host/beheerder van onze website. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden doorgestuurd en worden opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van SSL: Secure Socket Layer.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie). De gegevens worden vervolgens gewist na 2 jaar inactiviteit van uw account, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ene klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst beantwoorden.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Cookies

 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens een bezoek aan onze website door de browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.
 • Deze cookies gebruiken wij om onze webshop voor u toegankelijker te maken. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Daarnaast gebruiken we deze cookies om het gebruiksgemak voor u op onze website te verbeteren.
 • U kunt uw browser (per apparaat) zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.donner.nl geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan echter wel bestelproces belemmeren. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de menubalk van de meeste browsers. 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies

Cookies verwijderen
Indien u handmatig de cookies in uw browser wilt verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. Meer over het verwijderen van cookies vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u een vraag wilt stellen over onze privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@donner.nl Onze klantenservice zal u verder helpen als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens
Boekhandel Donner B.V. handelend onder de naam www.donner.nl
Coolsingel 119
3012 AG Rotterdam
klantenservice@donner.nl
010-4132070