0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

61 resultaten gevonden

Weergave

DC ... en tichterby / DC ... en dichterbij

Simon Oosting
9789493159402 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Dizze tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC...en tichterby / DC...en dichterbij. DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de g... Meer

€ 17,50

Swannesang

Atze van Wieren
9789463652605 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

De naam Swannesang suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in,... Meer

€ 17,95

Boechbylden

9789492457400 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

In grutte seleksje út de gedichten fan Slauerhoff yn it Frysk beskikber te hawwen, is yn Fryslân al lang in winsk dy’t wachtet op ferfolling; dit boek hat jierren ûnderweis west. De hjir byinoar broch... Meer

€ 19,90

Ntrije55

Elske Kampen
9789493159228 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

Simmer 2017 rûn ik tal fan kearen oan ‘e westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht dêr om lyts yndustrieel ôffal, lykas bygelyks eintsjes tou, stikjes metaal, glês en keunststof. Dy fynsten, lo... Meer

€ 17,50

Anne Wadman 1919-1997

9789493159198 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Anne Wadman liet mei syn wurk fuortdaalks syn grutte ambysjes sjen. Hy tilde sawol yn syn kritiken as mei syn romans de Fryske literatuer op in heger plan. Hy die dat yn syn flymskerpe kritiken yn De... Meer

€ 19,95

Mearkes út 'e Wâlden

Dam Jaarsma
9789056153250 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Dam Jaarsma fan Eastermar (1914-1991) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn fjirtich jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken út de fiere omkriten fan Eastermar oan hi... Meer

€ 22,50

Ik ek fan dy

Baukje Wytsma
9789062739608 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...

De leafde is in himelfjoer it lôget op, it bettert oer 't oerfalt dy ienris, ier of let, hast gjin ferwar, do kearst it net. Wolf Elbruch (1948), yllustrator, wie ferbûn oan de universiteit fan Wupper... Meer

€ 12,50

Fjoertoer yn it wâld

Arjan Hut
9789493159389 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2020
 • Voorraad status ophalen...

De nijste dichtbondel fan Arjan Hut is der! ljocht waarmer as fjoer, ljocht yn it ljocht, ljocht dat fielt dat wy besteane, ljocht dêr’t we yn wenje kinne In fjoerkoer, de moanne, krystferljochting yn... Meer

€ 17,50

Wa kin skiede fan in freon

9789492176639 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Ik mis dy wêr't ik hinnegean of wêr't ik hinnekear: de iere moarn, de dagen rûn en jûntiids namstemear Bin ik allinne, triennen rinne itsij treurich, itsij blij, ik mis dy, o ik mis dy sa, ik mis dy n... Meer

€ 9,95

De Poëtyske Edda

9789492457356 | Fries | Hardback / gebonden | 2020
 • Voorraad status ophalen...

‘Lang is it ompaad nei kweafreons stee, ek al leit it yn ’e loop; mar rjocht is it paad nei goefreons stee, ek al wennet dy fier fuort.’ In devys út 'De wurden fan de Hege', in bûnte samling fan sosja... Meer

€ 32,50

As ik letter grut bin

Berber Spliethoff
9789056155742 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Bisto tusken de tsien en sechtjin jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun. Om foar te dragen. Om te lêzen. Om te brûken. Sechtich gedichten om te laitsjen, om oer nei te tinken en om in oar wa... Meer

€ 12,50

Stofsugersjongers / Stofzuigerzangers

Tsead Bruinja
9789062739448 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2013
 • Voorraad status ophalen...
€ 22,50

It Achterhûs

Anne Frank
9789492176059 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

De nije Fryske edysje fan 'It Achterhûs' fan Anne Frank. Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn it konsintraasjekamp Berg... Meer

€ 17,50

In oare wei

Wilma Miedema
9789463651905 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Op in dei, as Willemien op har wurk dwaande is mei in folder, giet it net sa't se wol. Se makket in protte flaters mei typen en de tekstyndieling giet ek hielendal ferkeard. Letter hat se muoite mei i... Meer

€ 17,50

Tinne Twigen

Gerrit Damsma
9789402184365 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Elk minskebern stiet op ‘e skouders fan syn foarâlden. Hy ken syn heit en mem, syn pake en beppe en soms noch syn oerpake of oerbeppe, mar dan hâldt it wol op. Al dy oaren wurde wei yn de dize fan it... Meer

€ 16,35

Salang’t de beam bloeit

Joke Corporaal
9789056154554 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

De Fryske literatuer is útdrukking fan de eigenheid fan Fryslân. Troch de iuwen hinne hawwe Fryske skriuwers en dichters yn har eigen taal skreaun: oer harsels, oer har taal en oer har lân. De Fryske... Meer

€ 15,00

Famke fan snie

Paul van Dijk
9789492176721 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Famke fan snie is in boartlike, byldrike bondel fol dreamen en fantasy. De fersen foarmje in lange, skrinende reis yn in sykjen nei soen mei it ferlies fan in famke. Mei de ynbylding fan in bern besik... Meer

€ 15,00

Pégasus

9789463650168 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de Muzen. Dêr't syn hoeven de berch Helikon rekken, ûntstie de welle Hippokrènè. Wa't dêrút drinkt, krijt ynspiraasje om te dichtsjen en te sjongen. De blo... Meer

€ 34,95

Sin oan

Jurjen van der Meer
9789089549976 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er... Meer

€ 15,50

Ynbyld

Elske Kampen
9789492176486 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik de see berikke, wylst ropt in twingjend freegjen yn my om alles wat it sjocht te neamen. Mar leaver as te neamen, graaf ik.Krij in skeppe en bûgje my f... Meer

€ 17,50