0

Zoeken

Hieronder kunt u zoeken in onze catalogus

Verfijn Sluit

Wij hebben voor u gezocht op

en

51 resultaten gevonden

Weergave

As ik letter grut bin

Berber Spliethoff
9789056155742 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Bisto tusken de tsien en sechtjin jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun. Om foar te dragen. Om te lêzen. Om te brûken. Sechtich gedichten om te laitsjen, om oer nei te tinken en om in oar wa... Meer

€ 12,50

Ik ek fan dy

Baukje Wytsma
9789062739608 | Fries | Hardback / gebonden | 2013
 • Voorraad status ophalen...

De leafde is in himelfjoer it lôget op, it bettert oer 't oerfalt dy ienris, ier of let, hast gjin ferwar, do kearst it net. Wolf Elbruch (1948), yllustrator, wie ferbûn oan de universiteit fan Wupper... Meer

€ 12,50

Fan libben en dea

Bouke Oldenhof
9789056154912 | Fries | Hardback / gebonden | 2019
 • Voorraad status ophalen...

Fan libben en dea is de bondeling fan trije resinte toanielstikken fan Bouke Oldenhof mei in oerkoepeljend tema. Yn Feteranen (2015), foar dy nei dy (2016) en It wie op in simmerjûn ( 2019) stride min... Meer

€ 17,50

Mearkes út 'e Wâlden

Dam Jaarsma
9789056153250 | Fries | Hardback / gebonden | 2014
 • Voorraad status ophalen...

Dam Jaarsma fan Eastermar (1914-1991) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn fjirtich jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken út de fiere omkriten fan Eastermar oan hi... Meer

€ 22,50

Tinne Twigen

Gerrit Damsma
9789402184365 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Elk minskebern stiet op ‘e skouders fan syn foarâlden. Hy ken syn heit en mem, syn pake en beppe en soms noch syn oerpake of oerbeppe, mar dan hâldt it wol op. Al dy oaren wurde wei yn de dize fan it... Meer

€ 16,35

Obe Postma In libben dat bloeide nei syn aard

Tineke Steenmeijer-Wielenga & Geart van der Meer
9789089549358 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk fan de bekende Fryske dichter en wittenskipsman Obe Postma (1868-1963). It earste diel, 'Al wat ik skriuw, dat is wier bard'... Meer

€ 34,95

Stofsugersjongers / Stofzuigerzangers

Tsead Bruinja
9789062739448 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2013
 • Voorraad status ophalen...
€ 22,50

It Achterhûs

Anne Frank
9789492176059 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

De nije Fryske edysje fan 'It Achterhûs' fan Anne Frank. Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn it konsintraasjekamp Berg... Meer

€ 17,50

Famke fan snie

Paul van Dijk
9789492176721 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

Famke fan snie is in boartlike, byldrike bondel fol dreamen en fantasy. De fersen foarmje in lange, skrinende reis yn in sykjen nei soen mei it ferlies fan in famke. Mei de ynbylding fan in bern besik... Meer

€ 15,00

De aap foar de bokkewein

Eppie Dam
9789492176424 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

It jier hat bylden boud en wiske; wij stoarje troch it keamersrút - it krúspunt smeult, der twirret jiske, in pylk set noch de himel út. As it fehikel fan de foarútgong in bokkewein is, dan hiene we d... Meer

€ 17,50

Wa kin skiede fan in freon

9789492176639 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Ik mis dy wêr't ik hinnegean of wêr't ik hinnekear: de iere moarn, de dagen rûn en jûntiids namstemear Bin ik allinne, triennen rinne itsij treurich, itsij blij, ik mis dy, o ik mis dy sa, ik mis dy n... Meer

€ 9,95

Salang’t de beam bloeit

Joke Corporaal
9789056154554 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2018
 • Voorraad status ophalen...

De Fryske literatuer is útdrukking fan de eigenheid fan Fryslân. Troch de iuwen hinne hawwe Fryske skriuwers en dichters yn har eigen taal skreaun: oer harsels, oer har taal en oer har lân. De Fryske... Meer

€ 15,00

Pégasus

9789463650168 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de Muzen. Dêr't syn hoeven de berch Helikon rekken, ûntstie de welle Hippokrènè. Wa't dêrút drinkt, krijt ynspiraasje om te dichtsjen en te sjongen. De blo... Meer

€ 34,95

Sin oan

Jurjen van der Meer
9789089549976 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen fan it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er... Meer

€ 15,50

Koproer

Eppie Dam
9789056154165 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2017
 • Voorraad status ophalen...

In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000 Eppie Dam (De Pomp, 1953) skreau santjin bondels tusken hunker en huver. Besiele poëzy op 'e grins fan it ferdraachlike. Koproer is... Meer

€ 15,00

Ynbyld

Elske Kampen
9789492176486 | Fries | Hardback / gebonden | 2017
 • Voorraad status ophalen...

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik de see berikke, wylst ropt in twingjend freegjen yn my om alles wat it sjocht te neamen. Mar leaver as te neamen, graaf ik.Krij in skeppe en bûgje my f... Meer

€ 17,50

Aurora bossa nova

Arjan Hut
9789492176448 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Abdelkader Benali spriek yn de Martinitsjerke oer de poezy fan Brodsky en fan Tsjêbbe Hettinga en hy kaam ta de folgjende konklúzje: "Gedichten brengen een beetje licht. Meer hoeft poezie niet te doen... Meer

€ 15,00

Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn de see

Edwin de Groot
9789492176462 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska: Je bent - je moet voorbijgaan. Je gaat voorbij - en alles is oké. By wat der sa op syn wei k... Meer

€ 15,00

De tocht fan de Argonauten

Apollonius fan Rhodos
9789089548511 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2016
 • Voorraad status ophalen...

Troch alle tiden hinne hat it ferhaal fan it Argonautenskip, fan Jason en it Gouden Flues en de tsjoenster Medéa ta de ferbylding sprutsen. En noch hieltyd lêze we mei niget hoe't de jonge held Jason... Meer

€ 21,00

Midfrysk goud

9789089547934 | Fries | Paperback / Ingenaaid | 2015
 • Voorraad status ophalen...

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa't it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt... Meer

€ 16,50